αγιογραφίες - αγιογράφος / kapetanaki.gr
  Photo Gallery
 Άγιο Μανδήλιο
  Άγιο Μανδήλιο
Χριστός Ένθρονος
 Χριστός Ένθρονος
Χριστός Εσταυρωμένος (σώμα)
 Χριστός Εσταυρωμένος (σώμα)
Χριστός Σταύρωση (σταυρός)
 Χριστός Σταύρωση (σταυρός)
Χριστός Ευλογών
 Χριστός Ευλογών
Χριστός Εσταυρωμένος
Χριστός Εσταυρωμένος
Χριστός Εσταυρωμένος σώμα (β)
Χριστός Εσταυρωμένος σώμα (β)
Χριστός Παντοκράτωρ (λεπτομ)
Χριστός  Παντοκράτωρ (λεπτομ)
BURNISHED WATER-GILDING ICON OF JESUS GHRIST PANTOKRATOR is hand-painted using egg tempera and 24 karats - ПОЛИРОВАННАЯ ПОЗОЛОТА ИКОН ИИСУС ХРИСТОС ПАНТОКРАТОР написана от руки с яичной темперой и сусальна золотом 24 карат
Χριστός Μέγας Αρχιερεύς
Χριστός Μέγας Αρχιερεύς

<-Back

 1  2  3 Continue -> <= Back to overview
 
  15 visitors