Αγιογράφος - Αγιογραφιες - Βyzantine icons
  Xριστός - Jesus Christ
 

                                                                         
                                                               
 

                                                                     Άγιο Μανδήλιο

                       

                                                                         Άκρα Ταπείνωση 


                      

                                                           Χριστός ένθρονος

Χριστός Παντοκράτωρ

                           
       

                                           Χριστός Άκρα Ταπείνωσις
                                             
                                                                               
           

 
                          
 
                                                                   Χριστός Η Άμπελος 
Αγία Τριάς 


     
                         


                                                           Χριστός ο Παντεπόπτης
 
 
  6 visitors