Αγιογράφος - Αγιογραφίες
Ελένη Καπετανάκη τηλ: 2108942606 6938262042

Χριστός-Jesus Christ

χριστός παντεπόπτης
Χριστός Παντεπόπτης

άκρα ταπείνωσης
Χριστός η Άκρα Ταπείνωση

άκρα ταπείνωσης
Η Άκρα Ταπείνωση

άγιο μανδήλιον
Το Άγιο Μανδήλιο

αγία τριάς

Αγία Τριάς


χριστός παντοκράτωρ 
Χριστός Παντοκράτωρ

χριστός ένθρονος
Ιησούς Χριστός

χριστός άμπελος
 
Ιησούς Χριστός η Άμπε
λος


                                                                                                                                                                                                                                               Χριστός ο Μέγας Αρχιερεύς