Αγιογράφος - Αγιογραφιες - Βyzantine icons
  Άρχάγγελοι - Archangels
 
             

                   

                                                                  Αρχάγγελος Μιχαήλ


                    

                                                                  Αρχάγγελος Μιχαήλ
 

  
                   

                                                                 Αρχάγγελος Γαβριήλ


                        

                                                          Aρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ

                                                                                      
                    

                                                        Αρχάγγελος Μιχαήλ Μανταμάδου

  
                     
       

                                                        Σύναξη των Ασωμάτων Δυνάμεων 
 
  6 visitors